UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản đồng ý cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp lập hồ sơ khoa học “Nghệ thuật bài chòi miền Trung Việt Nam” trình UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

 

(Ảnh: internet)

 

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Thanh Thắng giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, Viện âm nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và các tỉnh, thành phố có di sản Bài chòi triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung liên quan theo kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nêu.