Loading...

Phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo các di tích gốc và xây dựng cơ sở hạ tầng Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du.


Ngày 26-5 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã  ban hành Quyết định số 1420/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo các di tích gốc và xây dựng cơ sở hạ tầng Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du (giai đoạn 1).
 
 
Nội dung phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo các di tích gốc và xây dựng cơ sở hạ tầng Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du (giai đoạn 1), cụ thể như sau:
 
Lập đề cương nhiệm vụ và thực hiện công tác khảo sát địa hình, địa chất phục vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; Lập thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; Lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trưởng và quản lý dự án các bước đầu tư.
 
Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Kế hoạch Đầu tư, Tài Chính, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân và Thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.
 
 
Bách Khoa

 

 

 

 

 

 

 


Tin tức sự kiện

Tham quan ảo 3D

Thư viện phim tư liệu

Bộ đếm lượt truy cập

di tich Nguyen Du

Liên kết Website